• Anna Klimczak ”55 kg bieli i dwa buty” / '55 kilos of white and two shoes', 2005 (dokumentacja performance / performace documentation), Galeria XX1, Warszawa, 2017

   

  Anna Klimczak dokonała swoistej destrukcji tego, co bardzo prywatne. Szczególny wymiar osobisty miały wszystkie przedmioty, które artystka wykorzystała w swoim performance. Tytuł akcji (również jej koncept) to: „55kg bieli i dwa buty”. Działanie rozpoczęło się napisaniem tych słów węglem na podłodze, po czym artystka wyszła przed budynek galerii. W tym samym czasie, na ścianie wewnątrz, pojawił się film, w którym ręce rozcinają skalpelem skórzany but. Dalszy ciąg akcji miał miejsce już na zewnątrz, gdzie nagle pojawiły się spadające z góry ubrania w kolorze bieli. Upadająca w szybkim tempie biała odzież była po kolei obrysowywana przez artystkę białą kredą i wrzucana do pomieszczenia galerii. Akcja trwała do momentu, aż 55kg bieli (waga odpowiada wadze artystki) znalazło się w pomieszczeniu galerii, a dwa buty(które również należały do artystki) zostały całkowicie zdekonstruowane. 

  Performance wyrasta z doświadczania przedmiotów. Przedmioty mają właściwość „mobilnego znaczenia”; posiadają swoją indywidualną wartość, która z czasem maleje bądź całkowicie zanika. Odzież, która ma przyziemny wymiar, często staje się kopalnią znaczeń, dawnych uczuć, przeżyć. Znoszone ubrania stają się materialnym wymiarem czasu, znakami więzi.

  Agnieszka Okrzeja, Poznań 2005 

  55kg bieli i dwa buty, festiwal 'Performance Problem', Galeria „Szyperska”, Poznań, 2005

  /

  Anna Klimczak has, in a way, deconstructed something that was very private. The private character referred especially to all the objects that were used in the performance. The title of the act (as well as the concept itself) was: “55 kilos of white and two shoes”. At the beginning the artist wrote the title in chalk on the gallery floor and then she went out of the building. At the same time an image appeared on the gallery wall inside: it showed hands with a scalpel cutting apart a leather shoe. The action continued outside where, suddenly, white clothes started falling down from the building. The white clothes fell quickly, were outlined by the author with white chalk and then thrown inside the gallery room. The action continued up to the point where 55 kilos of clothes (the weight of the author’s body) were  inside the room in the gallery, and two shoes, also the author’s property, were completely cut apart. The concept of the performance resulted from experiencing objects. Objects have the property of a “mobile nature”: they possess their own individual value, which gradually decreases or disappears completely as time goes by. Clothes, which have a mundane dimension, are often a mine of meanings, former feelings and emotions. Worn out clothes become a material dimension of time, a symbol of the ties that 

  Agnieszka Okrzeja, Poznań 2005 (translation: Karen Sayce)

  55kg of white and two shoes – festival 'Performance Problem'; Szyperska Gallery; 2005; Poznań, Poland

   

powrót