• Między Zbawieniem a Konstytucją, galeria BWA Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
  wernisaż: 11.11.2018, godz. 17.00
  godz. 12.00 - performance dokamerowy "100 Flag"
  wystawa czynna do 05.01.2019r.

  W wystawie biorą udział m.in. 
  Adam Adach, Ewa Axelrad, Dellfina Dellert, Agnieszka Kalinowska, Grzegorz Klaman, Anna Klimczak, Zuza Krajewska, Witek Orski, Aleka Polis, Karol Radziszewski, Jadwiga Sawicka, Mateusz Sarzyński, Kama Sokolnicka, Paweł Śliwiński, Jakub Woynarowski oraz Projekt „100 Flag”

   

  Na wystawie zostanie zaprezentowana dokumentacja fotograficzna dwóch obiektów Anny Klimczak z 2000r.: Konfekcjonał  (Clothesessional) oraz Wash and go z serii Konfesjonały, (from the Confenssional series), 2000r.

  fragment tekstu Marka Wasilewskiego z 2001 roku:

  W serii prac powstałych roku 2000 odnajdujemy (…) uderzające podobieństwo do spotykanych w kościołach konfesjonałów. Biorą one swą nazwę od łacińskiego słowa confessionale, które oznacza wyznawanie wiary, wyznawanie religii bądź wyznawanie grzechu. Jest to miejsce szczególne, stanowi bowiem intymną przestrzeń, w której człowiek otwierający swoje najbardziej prywatne doświadczenia klęczy nie tylko przed Bogiem, którego wyznaje, ale także, a może przede wszystkim styka się z instytucją. A zatem podobnie jak we wcześniejszych pracach Anny Klimczak znajdujemy się w newralgicznym punkcie przecięcia przestrzeni prywatnej i publicznej. „Konfekcjonał” to obiekt będący skrzyżowaniem sklepowej przebieralni i konfesjonału. Można wejść do niego do środka i przymierzyć jedną z koszul, które artystka umieściła po zewnętrznej stronie nad klęcznikiem. Inna praca pod tytułem „Wash and Go” pod pozorem konfesjonału kryje w sobie kabinę prysznicową, z której można skorzystać w trakcie trwania wystawy. Mamy tutaj do czynienia z ironiczną grą znaczeń, bo przecież spowiedź to także symboliczne obmycie, oczyszczenie, lub odnowienie czy też przybranie czystej, nowej szaty.

  Pokrewieństwo tych obiektów z konfesjonałem odnaleźć możemy także na poziomie wymiarów, bo są one przecież „szyte na miarę” pojedynczego człowieka, zakładając jego izolację. Inny obiekt z tej serii „Układ wewnętrzny”, jest konfesjonałem odwróconym na lewą stronę, klęczniki dla wiernych znajdują się w środku, a potencjalny spowiednik pozostaje na zewnątrz. Ten prosty zabieg powoduje powstanie wielu nowych treści (…).

  Marek Wasilewski ”Przedmioty i przestrzenie”(fragment tekstu), Galeria Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień”, Konin, maj 2001

  /

  Anna Klimczak’s works of art created in 2000, show a striking similarity to confessional boxes found in churches. The latin word ”confessional” means ”admission of faith”, ”profession of faith” or ”confession of sins”. A confessional is a special place where a man revealing his most private experiences not only kneels in the presence of God but also makes contact with an institution. Here as in earlier works of Anna Klimczak, we find ourselves at the crux of the matter where the private and the public space meet. One of her pieces of art is called ”Konfekcjonał”. This title is a combination of two words: ”confessional” and ”ready made clothing”, which in Polish sound similar to English ”clothesessional”. ”Konfekcjonał” is a cross between a changing room and a confessional. It is possible to get inside and try on one of the shirts hung up over the kneeler.

  Another object named ”Wash and go” appears to be a confessional but it has a shower inside which you can use during the exhibition. This is an ironic combination of meanings as confession is also symbolic washing, cleaning,renovation or putting on a new, clean garment. The similarity of these objects to a confessional can also be traced back to the level of measurement; they are ”made to measure” for one person only bearing in mind his or her isolation.

  Another object from this series ”The inner arrangement” is a confessional turned inside out. Kneelers for the faithful are situated inside while the potential confessor stays outside. This simple trick brings a lot of new meanings (...).

  Marek Wasilewski ”Przedmioty i przestrzenie” (’Objets and spaces’) - fragment of the text; Gallery of Contemporary Art ’Wieża Ciśnień’, Konin 2001

   

   

powrót